Summary of Phd. dissertation in veterinary: Study on blackhead disease characteristics caused by Histomonas meleagridis protozoan in raising chickens in Thai Nguyen, Bac Giang provinces and recommendation for prevention and treatment measures

Objective of the dissertation: Evaluation on epidemiologic and pathological characteristics and measures of disease prevention caused by Histomonas meleagridis in raising chickens in two provinces Thai Nguyen and Bac Giang, contribute to improving the chickens husbandry productivity in areas.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.