Summary of doctoral thesis in educational sciences: Teaching reading comprehension literary scripts in secondary school following features of the genre

The thesis researchs the real situation and solutions teaching reading comprehension literary scripts in secondary schools following features of the genre in order to gradually improve the quality of teaching and learning literary scripts in secondary schools on demand innovation method of teaching today.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.