Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lai Châu

Mục đích nghiên cứu: Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển KT-XH của tỉnh Lai Châu; góp phần xác định cách thức phát triển mới, hiện đại của tỉnh Lai Châu, đó là cách thức phát triển dựa chủ yếu vào CLNNL và công nghệ theo hướng phát triển bền vững. | Mục tiêu về phát triển NNL của Tỉnh Lai Châu đến năm 2020 được xác định cụ thể trong Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 (HĐND tỉnh Lai Châu, 2011). Theo đó, các mục tiêu cụ thể về nâng cao CLNNL của Tỉnh, gồm: (1). Tạo lập được NNL có đủ sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức và có cơ cấu hợp lý theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, có đủ năng lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, đưa Lai Châu thoát ra khỏi một tỉnh nghèo, kém phát triển. (2). Hình thành đội ngũ nhân lực có chất lượng cao, hướng tới đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, năng lực và đạo đức, khả năng thích nghi và hội nhập vào quá trình phát triển KT-XH của cả nước và hội nhập quốc tế; (3). Xây dựng bộ phận nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực quản lý (Quản lý nhà nước, Quản lý xã hội, Quản lý kinh tế và Quản trị kinh doanh), Khoa học - Công nghệ, Giáo dục - Đào tạo, Y tế và Văn hoá có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong thời kỳ đến năm 2020, nâng cao vai trò, vị thế, tiềm lực và năng lực cạnh tranh của tỉnh trong vùng Trung du MNPB.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    15    2    19-06-2021
4    4    0    19-06-2021