Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ các cơ quan chiến lược Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào hiện nay

Luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp tăng cường bồi dưỡng NLCT của ĐNCB các cơ quan chiến lược TCCT, QĐND Lào hiện nay. | trương, phương hướng, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội trong quân đội. 2) Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác bảo hiểm xã hội trong quân đội trong hàng năm và trong từng giai đoạn trình Thủ trưởng TCCT phê duyệt. 3) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy BQP, TCCT và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội trong quân đội. 4) Tổng hợp kết quả thực hiện các mặt công tác bảo hiểm xã hội trong quân đội để báo cáo với TCCT theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Thủ trưởng TCCT. 5) Chủ trì việc phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ của công tác bảo hiểm xã hội trong quân đội. 6) Xây dựng ngành bảo hiểm quân đội vững mạnh, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo hiểm xã hội cho ĐNCB làm công tác bảo hiểm trong quân đội, xây dựng Phòng Bảo hiểm xã hội vững mạnh toàn diện. 7) Chủ trì việc phối hợp với bảo hiểm Nhà nước, với cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội tiến hành công tác bảo hiểm xã hội, bảo đảm lợi ích của cán bộ, chiến sĩ và thân nhân của quân nhân khi tham gia bảo hiểm xã hội trong quân đội.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    3    0    19-06-2021
40    5    1    19-06-2021