Summary of doctoral thesis in economics: Completing the organization of accounting work at enterprises operating under the model of parent company - subsidiary of the Ministry of Defense

Theoretical side: Systematizing and improving the theory of organizing accounting work in enterprises in generally, in enterprises operating under the model of parent company - subsidiary in particularly.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    328    1    15-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.