Promoting traditional cultural values in the cultural life of the grassroots unit of the Lao people’s Army today

In terms of Marxist - Leninist Philosophy, interpret and clarify theoretical, practical issues, and propose solutions to promote traditional cultural values in the cultural life of the grassroots unit of the Lao people’s Army today.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    77    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.