Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay

Luận giải làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản thực hiện tốt bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ giai đoạn hiện nay.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG