Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nâng cao năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của chính ủy trung đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và giải pháp nâng cao năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của chính ủy trung đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nhằm góp phần hoàn thiện phẩm chất, năng lực của chính ủy trung đoàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. | âng cao năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng bao hàm việc nâng cao trình độ hiểu biết của chính ủy trung đoàn về mức độ kiến thức tầm rộng và tầm sâu. Nâng cao năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của chính ủy trung đoàn chính là quá trình không ngừng làm giàu tri thức của mình về các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; là các hoạt động của công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác dân vận, công tác bảo vệ, công tác chính sách, công tác quần chúng; là phương pháp, tác phong làm việc với con người. Sự thông hiểu chức năng, nhiệm vụ của chính ủy trung đoàn. Kỹ xảo, kỹ năng vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng là một thành tố cơ bản, có ý nghĩa quyết định trong nâng cao năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng đối với chính ủy trung đoàn trong quân đội. Nâng cao năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của chính ủy trung đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một quá trình liên tục và luôn được cụ thể hóa bởi các tiêu chí phù hợp với các giai đoạn khác nhau ở các trung đoàn.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.