Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào

Dưới góc độ Triết học Mác – Lênin, luận giải làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào hiện nay. | 2. Trên cơ sở khảo sát trình độ phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào và tình hình nhận thức, vận dụng những vấn đề có tính quy luật trong tổ chức thực tiễn quá trình này, luận án tập trung làm rõ những mặt tích cực và tiêu cực trong nhận thức, tổ chức thực tiễn phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; phát hiện các mâu thuẫn chủ yếu cần nhận thức và giải quyết để nâng cao hiệu quả phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân lào hiện nay. Đồng thời, từ những dự báo khoa học và xu thế biến động của phát huy đó, luận án phân tích các yêu cầu mới đối với việc nhận thức, tổ chức thực tiễn phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng và xu thế biến động phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào những năm tới.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.