Abstract of medical phd thesis: Study on electrophysiological properties and the efficacy of catheter – based radio frequency ablation of paroxysmal atrial fibrillation

Objectives of our research are: Cardiac electrophysiological properties of paroxysmal atrial fibrillation patients. Evaluation of short-term outcomes of radio frequency ablation of paroxysmal atrial fibrillation.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.