Sumary of health doctoral dessertation: Study of relation between sites of origin of right ventricular arrythmias and surface electrocardiogram

This study with two objectives: To describe the clinical characteristics and original sites from right ventricular of premature ventricular complexes/ventricular tachycardias which have been successfully ablated using radiofrequency energy; to analyse the relationship between the original sites and the surface electrocardiographic characteristics of premature ventricular complexes/ventricular tachycardias in group of studied patients.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.