Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích ở Việt Nam

Mục đích của luận án là nghiên cứu những vấn đề lý luận về giải quyết TCLĐTT về lợi ích và thực trạng pháp luật lao động Việt Nam về giải quyết TCLĐTT về lợi ích để trên cơ sở đó đưa ra những đóng góp nhằm hoàn thiện hệ thống lý luận về giải quyết TCLĐTT về lợi ích; hoàn thiện hệ thống các quy định về giải quyết TCLĐTT về lợi ích ở Việt Nam trên hai phương diện điều chỉnh pháp luật và áp dụng pháp luật.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG