Abstract of doctoral dissertation on law studies: Legislations of collective labour dispute in connection with benefits settlement in Vietnam

The aim of the dissertation is to study the theoretical issues regarding settling CLD in connection with benefits and the situation of Vietnam regardinglabour law on settlement of CLD in connection with benefits. From this basis, the dissertation will make contributions to improve the theory system of CLD in connection with benefits settlements; improve the regulation system in settling CLD in connection with benefit in Vietnam on two sides: amending and applying law.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
71    53    1    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.