Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lai Châu

Mục đích nghiên cứu đề tài luận án là nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển KT-XH của tỉnh Lai Châu; góp phần xác định cách thức phát triển mới, hiện đại của tỉnh Lai Châu, đó là cách thức phát triển dựa chủ yếu vào CLNNL và công nghệ theo hướng phát triển bền vững. | Sự hỗ trợ của Trung ương là quan trọng, nhưng nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lai Châu sẽ đóng vai trò quyết định đến sự nâng cao CLNNL của Tỉnh. Trong giai đoạn tới, các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: Điều chỉnh, bổ sung và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện Quy hoạch phát triển NNL của Tỉnh; Tổ chức quản lý và tăng cường đầu tư phát triển mạng lưới y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; chú trọng và tăng cường thu hút trọng dụng nhân lực chất lượng cao; Tạo bước bứt phá trong phát triển giáo dục đào tạo và dạy nghề. Đồng thời, tỉnh Lai Châu cần thực hiện các giải pháp đặc thù để nâng cao chất lượng một số nhóm nhân lực có tính đại diện cao trên địa bàn tỉnh, như: Nhóm nhân lực là người lao động; nhóm nhân lực là các doanh nhân; nhóm nhân lực là công chức nhà nước. Mặt khác, để tạo điều kiện và bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả các nhân lực trong và ngoài tỉnh cho nâng cao CLNNL của Tỉnh Lai Châu, chính quyền tỉnh Lai Châu cần xem xét và sớm thành lập các Ban chỉ đạo nâng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    24-06-2021
1    3    1    24-06-2021