Luận án Tiến sĩ Triết học: Nâng cao năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của chính ủy trung đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Luận án tập trung làm rõ quan niệm về năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, nâng cao năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và chỉ ra nhân tố cơ bản quy định việc nâng cao năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng của chính ủy trung đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. | Một trong những bài học kinh nghiệm quý trong những năm qua cho thấy, việc đưa tiêu chí về trình độ học vấn, về kỹ năng vận dụng các vấn đề lý luận vào giải quyết những vấn đề thực tiễn vào tiêu chuẩn chức danh cán bộ, gắn với việc bổ nhiệm chức vụ, đề bạt quân hàm, điều chỉnh chính sách cán bộ đã thúc đẩy phong trào tích cực, tự giác học tập, tự giác rèn luyện những kỹ năng cần thiết của đội ngũ chính ủy trung đoàn. Cùng với việc quan tâm đến vị thế chính trị, đến lợi ích vật chất, chúng ta cần phải đặc biệt chú trọng quan tâm, khuyến khích, động viên về tinh thần. Quá trình tiến hành thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị, cần phải đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, khuyến khích, khen thưởng những chính ủy tích cực tự học, tự rèn luyện nâng cao năng lực công tác của mình, tuyên truyền những tấm gương điển hình sâu rộng trong đơn vị để từ đó kích thích tính tích cực, tự giác phấn đấu, tự giác học tập của chính ủy trung đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố đó mà tạo động lực thúc đẩy tính tích cực của chính ủy trung đoàn trong quá trình đào tạo và tự đào tạo, giáo dục và tự giáo dục, làm cho việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ trí tuệ, nâng cao năng lực vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng thực sự trở thành một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị và thực tiễn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    364    9    28-05-2024
196    67    1    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.