Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp triển khai chiến lược kinh doanh tại các doanh nghiệp phát điện thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam

Luận án nghiên cứu khoảng trống trong lý thuyết và thực tiễn hiện nay về mối liên hệ hệ thống của cây CL từ tập đoàn đến SBUs (DN phát điện) và cách thức triển khai thực hiện chiến lược của tổ chức cấp trên (Tập đoàn EVN) tại các tổ chức cấp dưới (các DN phát điện), từ đó xác lập các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tiễn để thúc đẩy và hoàn thiện triển khai CLKD cho các DN phát điện thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam giai đoạn đến 2021, tầm nhìn đến 2030. | Nâng cao chất lượng vận dụng các phương pháp khoa học trong phân tích tình thế chiến lược và xác lập định hướng, trọng tâm triển khai chiến lược kinh doanh; (2) Nâng cao hiệu suất triển khai các chiến lược chức năng kinh doanh của doanh nghiệp phát điện; (3) Hoàn thiện theo hướng tái thiết các quá trình và qui trình sản xuất kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp phát điện; và 06 giải pháp đối với bản thân tập đoàn điện lực Việt Nam là: (1) Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao tổng công suất phát điện; hỗ trợ quản trị công suất các doanh nghiệp phát điện; (2) Hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng điện năng của EVN; (3) Nâng cao chất lượng lãnh đạo điều phối và hỗ trợ nguồn lực triển khai chiến lược kinh doanh giữa các lĩnh vực kinh doanh thuộc EVN; (4) Cải tiến tổ chức và phân cấp quản trị chiến lược kinh doanh nội bộ EVN và thúc đẩy nâng cấp thị trường cạnh tranh ngành điện; (5) Tăng cường chiến lược quản lý an toàn sản xuất kinh doanh và an ninh phi truyền thống với lĩnh vực kinh doanh phát điện, (6) Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông kinh doanh tích hợp và xây dựng hệ cơ sở dữ liệu thị trường và kinh doanh của doanh nghiệp phát điện. Bên cạnh đó 03 kiến nghị vĩ mô nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành điện, hoàn thiện cơ chế chính sách vĩ mô với lĩnh vực phát điện và hoàn thiện quản lý Nhà nước bộ Công thương với lĩnh vực phát điện cũng được đưa ra.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    12    1    01-08-2021