Luận án Tiến sĩ: Bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ các cơ quan chiến lược Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào hiện nay

Đề tài luận án hướng vào làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn bồi dưỡng NLCT của ĐNCB các cơ quan chiến lược TCCT, QĐND Lào thời gian qua đánh giá rõ thực trạng bồi dưỡng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm bồi dưỡng NLCT của ĐNCB các cơ quan chiến lược TCCT, QĐND Lào hiện nay. | mọi mặt của ĐUBQP, trực tiếp là Đảng ủy cơ quan TCCT. Vì vậy, những năm qua, BQP, trực tiếp là TCCT đã quan tâm chăm lo, giúp đỡ và luôn luôn định hướng lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư kịp thời, giúp cho các cơ quan chiến lược TCCT phát triển cả về số lượng và chất lượng. ĐNCB các cơ quan chiến lược TCCT không ngừng được bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực công tác, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ. ĐNCB chủ trì các cơ quan chiến lược TCCT các cấp, cơ bản là ổn định, vững vàng, chủ động tích cực thực hiện công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những mặt tích cực trên, ĐNCB còn có nhiều vấn đề bất cập cần phải giải quyết và bổ sung. Cán bộ các cơ quan chiến lược TCCT các cấp, phần lớn chưa được đào tạo sâu về chuyên ngành, chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm, nên kiến thức xử lý toàn diện có hạn chế, nhất là trước yêu cầu mới. Việc chuyển tiếp các thế hệ về cơ bản đáp ứng được, nhưng có nơi, có mặt chưa thực sự vững chắc, chưa có nhiều chuyên gia giỏi đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong thời kỳ mới.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    24    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.