Luận án Tiến sĩ Triết học: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào hiện nay

Dưới góc độ Triết học Mác – Lênin, luận giải làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào hiện nay. | Kết hợp giữa xây và chống giải quyết mối quan hệ truyền thống – hiện đại trong kế thừa giá trị văn hóa truyền thống là làm cho các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của Đảng và của Quân đội kết nối với hiện đại, không bị xơ cứng, không bị suy thoái hoặc bảo thủ. Tuy nhiên, xây và chống trong giải quyết mối quan hệ truyền thống – hiện đại không có nghĩa là nhằm tạo ra cái gì đó đối lập với truyền thống. Những giá trị văn hóa truyền thống vốn đã ăn sâu vào tâm thức của các thành viên trong xã hội nói chung, các đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Lào nói riêng, luôn có sức sống lâu bền với thời gian. Đó là “gien” di truyền xã hội có sức lôi cuốn, hòa quyện với sắc thái tâm hồn, bản lĩnh văn hóa của dân tộc, của Đảng và Quân đội, tạo nên sự định hình bền vững hệ các giá trị văn hóa cốt lõi trong đời sống văn hóa đơn vị cơ sở. Không có các yếu tố ổn định đó thì không có cả yếu tố truyền thống và hiện đại. Tuy nhiên, khẳng định sự ổn định không có nghĩa là khước từ việc đổi mới, bắt đầu từ việc lọc bỏ những yếu tố lỗi thời.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.