Luận án Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp: Kinh tế nông nghiệp tỉnh Hải Dương thời kỳ 1883 - 1945

Thông qua nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp tỉnh Hải Dương thời kỳ 1883 - 1945, luận án góp một cái nhìn cụ thể, toàn diện hơn về kinh tế nông nghiệp thời Pháp thuộc ở Bắc Kỳ nói chung và đồng bằng Bắc Bộ nói riêng. Đồng thời trên cơ sở đó đánh giá một cách khách quan, khoa học về tác động của chính sách thuộc địa của Pháp đối với kinh tế nông nghiệp Hải Dương và rút ra những bài học kinh nghiệm cho công cuộc phát triển nông nghiệp, đổi mới nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. | Như vậy, bộ phận cố nông và bần nông chiếm một tỷ lệ rất lớn trong xã hội nông thôn Hải Dương, chiếm 62,93%. Điều đó cho thấy tốc độ phân hóa của nông dân hết sức nhanh chóng và sự phá sản của họ đã đạt đến những quy mô lớn chưa từng có. Chỉ trong vòng mấy chục năm mà đã có quá nửa nông dân mất dần ruộng đất, trở thành cố nông hoặc bần nông. Sự tồn tại của đông đảo nông dân nghèo khổ ấy tạo nên tình trạng thất nghiệp ngấm ngầm và nghiêm trọng trong nông thôn Việt Nam nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng. Họ chỉ được làm việc một phần thời gian trong sản xuất nông nghiệp. Giá nhân công do đó ngày càng hạ thấp, không đủ bảo đảm những điều kiện sinh sống tối thiểu. Trong lúc đó, nhu cầu nhân công về công nghiệp, nông nghiệp rất ít. Chỉ có một số nhỏ được thu dụng vào các xí nghiệp, hầm mỏ, đồn điền,. trở thành những người vô sản. Họ là nguồn bổ sung cho giai cấp vô sản ở nước ta. Còn phần lớn nông dân phải quay về nông thôn vì không tìm được việc làm. Đó là con đường bần cùng bế tắc và không lối thoát của nông dân Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng thời Pháp thuộc.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    83    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.