Sáng kiến kinh nghiệm: Gợi động cơ hoạt động trong việc giảng dạy chương trình con

Sáng kiến kinh nghiệm: Gợi động cơ hoạt động trong việc giảng dạy chương trình con với mục đích tạo động cơ cho học sinh ý thức về ý nghĩa của các hoạt động khi sử dụng chương trình con trong công việc lập trình. Từ đó, học sinh có thể liên hệ, vận dụng sáng tạo vào giải quyết các bài toán lập trình và các tình huống thực tế.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG