Ebook Mười hai sứ quân (Tập 2): Phần 1

"Mười hai sứ quân" là tiểu thuyết lịch sử gồm hai tập với 119 hồi. Tác giả lấy văn nghệ thể hiện văn hóa, đem lịch sử dựng thành tiểu thuyết, đưa tích sử vào các sự việc tưởng tượng, bám vào căn bản lịch sử để cho tiểu thuyết không thành hoang đường mị hóa. Như thế thì cái "không có" vẫn chứa đựng "những cái có thật". Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn "Mười hai sứ quân (Tập 2)"

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    7    1    19-06-2021