Session 3

| Operators and Expressions Session 3 Operators and Expression Objectives Explain Assignment Operator Understand Arithmetic Expressions Explain Relational and Logical Operators Understand Bitwise logical operators and expressions Explain casts Understand Precedence of Operators Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 Expressions Combination of Operators and Operands Example 2 * y + 5 Operands Operators Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 The Assignment Operator variable_name = expression; lvalue rvalue Assignment operator The assignment operator(=) can be used with any valid C expression (Left value) (Right value) Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 Multiple Assignment Many variables can be assigned the same value in a single statement a = b = c = 10; However, you cannot do this : int a = int b = int b = int c = 10 X Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 Operators 4 Types Arithmetic Relational Logical Bitwise Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 Arithmetic Expressions Mathematical expressions can be expressed in C using arithmetic operators Examples a * (b + c/d)22 ++i % 7 5 + (c = 3 + 8) Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 Relational & Logical Operators-1 Test the relationship between two variables, or between a variable and a constant Used to Relational Operators Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 Logical operators are symbols that are used to combine or negate expressions containing relational operators Relational & Logical Operators-2 Expressions that use logical operators return zero for false, and 1 for true Example: if (a>10) && (a Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 Bitwise Logical Operators-1 Processes data after converting number to its binary equivalent. (Bit wise representation) AND ( NUM1 & NUM2) Return 1 if both the operands are 1 OR ( NUM1 | NUM2 ) Returns 1 if bits of either of the operand are 1 NOT ( ~ NUM1) Reverses the bits of | Operators and Expressions Session 3 Operators and Expression Objectives Explain Assignment Operator Understand Arithmetic Expressions Explain Relational and Logical Operators Understand Bitwise logical operators and expressions Explain casts Understand Precedence of Operators Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 Expressions Combination of Operators and Operands Example 2 * y + 5 Operands Operators Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 The Assignment Operator variable_name = expression; lvalue rvalue Assignment operator The assignment operator(=) can be used with any valid C expression (Left value) (Right value) Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 Multiple Assignment Many variables can be assigned the same value in a single statement a = b = c = 10; However, you cannot do this : int a = int b = int b = int c = 10 X Elementary Programming with C/Session 3/ of 25 Operators 4 Types Arithmetic Relational Logical Bitwise Elementary .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    12    1    10-06-2023
15    42    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.