Thông tư số: 31/2013/TT-BYT

Thông tư số: 31/2013/TT-BYT quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG