Ebook Bài tập tổng hợp bookgol

Ebook Bài tập tổng hợp bookgol tập trung trình bày hai vấn đề chính về phần lý thuyết và phần bài tập. Phần lý thuyết là tổng hợp những câu hỏi lý thuyết đa dạng với nhiều ứng dụng thực tế; phần bài tập tổng hợp nhiều bài tập phong phú, gồm nhiều bài tập hay lạ và những lời giải đặc sắc của các thành viên bookgol.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG