Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp tỉnh Yên Bái và đề xuất giải pháp quản lý

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp tỉnh Yên Bái và đề xuất giải pháp quản lý với mục tiêu khảo sát hiện trạng phát sinh CTRCN trên địa bàn tỉnh Yên Bái; đánh giá hiện trạng quản lý CTRCN: mức độ thu gom, xử lý CTRCN trên địa bàn tỉnh Yên Bái; đề xuất các giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm do CTRCN gây ra.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    4    1    20-06-2021
1    3    1    20-06-2021