Báo cáo tổng hợp: Công khai thông tin quản lý đất đai ở Việt Nam

Mời các bạn cùng tìm hiểu khung pháp lý ngày càng tốt hơn về công khai thông tin đất đai; phương pháp nghiên cứu; tình hình công khai thông tin liên quan đến đất đai;. được trình bày cụ thể trong "Báo cáo tổng hợp: Công khai thông tin quản lý đất đai ở Việt Nam".

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    7    1    19-06-2021