Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh

Luận văn tốt nghiệp: Thực trạng quản lý và đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh với mục đích phân tích thực trạng quản lý chất thải y tế của các bệnh viện quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh; đề xuất mô hình quản lý chất thải y tế quy mô cấp huyện tại Quảng Ninh.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    3    0    19-06-2021