Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 1: Review of least squares & likelihood methods

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 1: Review of least squares & likelihood methods" presentation of content: Least quares methods, maximum likelihood estimation.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    3    1    18-06-2021
6    3    1    18-06-2021
3    4    0    18-06-2021