Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 3: Discrete choice analysis - Binary outcome models

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 3: Discrete choice analysis - Binary outcome models" presentation of content: Discrete choice model, basic types of discrete values, the probability models, estimation and inference in binary choice model, binary choice models for panel data.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
228    4    1    23-05-2024
198    80    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.