Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 4: Discrete choice analysis - Multinomial models

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 4: Discrete choice analysis - Multinomial models" presentation of content: The multinomial logit model, conditional logit model, mixed logit mode, independence of irrelevant alternatives, nested logit model, multinomial probit model.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.