Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 4: Discrete choice analysis - Multinomial models

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 4: Discrete choice analysis - Multinomial models" presentation of content: The multinomial logit model, conditional logit model, mixed logit mode, independence of irrelevant alternatives, nested logit model, multinomial probit model.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    11    2    19-06-2021