Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 5: Limited dependent variable models - Truncation, censoring (tobit) and sample selection

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 5: Limited dependent variable models - Truncation, censoring (tobit) and sample selection" presentation of content: Truncation, censored data, some issues in specification, sample selection model, regression analysis of treatment effects.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.