Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 6: Dummy varialable

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 6: Dummy varialable" presentation of content: Intercept dummy, intercept dummies with interactions, seasonal efects, pooled data, test for structure break, differences in differences.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
92    218    3    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.