Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 6: Dummy varialable

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 6: Dummy varialable" presentation of content: Intercept dummy, intercept dummies with interactions, seasonal efects, pooled data, test for structure break, differences in differences.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG