Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 6: Models for count data

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 6: Models for count data" presentation of content: Poisson regression model, goodness of fit, overdispersion, negative binomial regression model, too many zeros data.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
651    1    1    23-05-2024
39    75    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.