Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 6: Models for count data

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 6: Models for count data" presentation of content: Poisson regression model, goodness of fit, overdispersion, negative binomial regression model, too many zeros data.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG