Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 7: Greneralized linear regression model

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 7: Greneralized linear regression model" presentation of content: Model, properties of ols estimators, white's heteroscedascity consistent estimator, greneralized least squares estimation.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    99    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.