Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 7: Greneralized linear regression model

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 7: Greneralized linear regression model" presentation of content: Model, properties of ols estimators, white's heteroscedascity consistent estimator, greneralized least squares estimation.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG