Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 8: Heteroskedasticity

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 8: Heteroskedasticity" presentation of content: Proterties of ols in rpesence of heteroskedasticity, teesting for heteroskedasticity, treatment for heteroskedasticity.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    0    19-06-2021