Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 8: Heteroskedasticity

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 8: Heteroskedasticity" presentation of content: Proterties of ols in rpesence of heteroskedasticity, teesting for heteroskedasticity, treatment for heteroskedasticity.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    89    1    20-06-2024
389    189    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.