Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 9: Autocorrelation

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 9: Autocorrelation" presentation of content: Properties of ols estimator under autocorrelation, disturnabce rprocess, estimation under autocorrelation.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    1    19-06-2021