Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 10: Models for panel data

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 10: Models for panel data" presentation of content: General framework for panel data, pooled regression, fixed effects, random effects model, choosing between fixed and random effects models, finding big.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG