Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 11: Seemingly unrelated regressions

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 11: Seemingly unrelated regressions" presentation of content: Model, generalized least squares estimation of sur model, kronecker product, two case when sur provides no eficiency gain over, hypothesis testing.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    115    3    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.