Lecture Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 13: Generalized method of moments (GMM)

Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 13: Generalized method of moments (GMM)" presentation of content: Orthogonality condition, method of moments, generalized method of moments, GMM and other estimators in the linear models, the advantages of GMM estimator, GMM estimation procedure.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.