Dự án cơ sở JICA tại Vịnh Hạ Long

"Dự án cơ sở JICA tại Vịnh Hạ Long" trình bày mục tiêu và tóm tắt từng giai đoạn thực hiện dự án, nội dung hoạt động của dự án bao gồm: Điều tra thực trạng rác có sự tham gia của người dân, giảm bớt lượng và tài nguyên hóa rác thải, đối sách với nước thải sinh hoạt, tập huấn thủ lĩnh hoạt động môi trường,. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    6    1    24-06-2021