Luận văn Thạc sỹ: Phân tích dự án Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Đề tài đánh giá tính khả thi, tìm ra hình thức đầu tư thích hợp của dự án Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè, qua đó sẽ đưa ra những kiến nghị thích hợp đến chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tập trung phân tích tài chính dự án trên quan điểm chủ đầu tư, tổng đầu tư, phân tích rủi ro, đồng thời phân tích hiệu quả trên quan điểm kinh tế và phân phối ngoại tác cho các đối tượng trong xã hội.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    8    1    19-06-2021
7    6    0    19-06-2021
2    5    1    19-06-2021