Báo cáo chuyên đề thực tập: Phân tích so sánh cụ thể VSA 400

Đề tài so sánh hai chuẩn mực VSA 400 "Đánh giá rủi ro và Kiểm soát nội bộ" với ISA 315 "Hiểu biết về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh, đánh giá rủi ro xảy ra sai sót trọng yếu" nhằm làm rõ hơn những khác biệt nào phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm toán Việt Nam, góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm toán Việt Nam phục vụ cho nền kinh tế thị trường mới

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    27-07-2021