Bài giảng Kinh tế học vĩ mô: Giới thiệu lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế học vi mô

Bài giảng "Kinh tế học vĩ mô: Giới thiệu lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế học vi mô" thuộc chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright giới thiệu trò chơi tĩnh với thông tin đầy đủ. .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG