Bài giảng Kinh tế học Vĩ mô - Giới thiệu lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế học vi mô: Phần 2

"Bài giảng Kinh tế học Vĩ mô - Giới thiệu lý thuyết trò chơi và một số ứng dụng trong kinh tế học vi mô: Phần 2" thuộc chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Nội dung bài giảng trình bày trò chơi động với thông tin đầy đủ và hoàn hảo, trò chơi động với thông tin đầy đủ nhưng không hoàn hảo.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN