Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 4: Thể chế bao hàm

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 4: Thể chế bao hàm" thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright niên khóa 2012-2014 giới thiệu những quan điểm về thể chế bao hàm ảnh hưởng đến sự phát triển của một quốc gia hoặc một vùng. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG