Bài giảng Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 10: Thoát nghèo

Bài giảng "Chính sách phát triển - Ghi chú Bài giảng 10: Thoát nghèo" trình bày ngưỡng nghèo ở Việt nam và những cố gắng thoát nghèo quốc gia. Bài giảng thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright niên khóa 2012-2014.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN