Tiêu chuẩn mực số con đến số con thực tế

Bài viết "Tiêu chuẩn mực số con đến số con thực tế" tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về các chuẩn mực về số con; thực tế ở nông thôn miền Bắc qua các cuộc điều tra thực nghiệm; các yếu tố tác động đến chuẩn mực số con trong gia đình nông thôn;.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    14    2    18-06-2021