Những phương hướng phấn đấu và rèn luyện trên mặt trận văn hóa và nghệ thuật

"Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Lời nói bất hủ này của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát những tư tưởng cơ bản của Đảng ta về văn hóa và nghệ thuật. Từ những tư tưởng đó của Bác mà bài viết "Những phương hướng phấn đấu và rèn luyện trên mặt trận văn hóa và nghệ thuật" cũng đã đi sâu nghiên cứu về vấn đề này.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG