Trau dồi đạo đức cách mạng, noi gương Bác Hồ vĩ đại

Bài viết "Trau dồi đạo đức cách mạng, noi gương Bác Hồ vĩ đại" tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Giai đoạn mới của cách mạng và những yêu cầu mới của đạo đức; tấm gương rèn luyện của Bác Hồ; không ngừng phấn đấu noi gương Bác Hồ vĩ đại;.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG