Nhà ở, một chương trình nghiên cứu khoa học lớn

Xây dựng nhà ở là vấn đề chính trị, xã hội mà hiện nay nhiều nước trên thế giới đang coi trọng. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Nhà ở, một chương trình nghiên cứu khoa học lớn" đã đi sâu nghiên cứu về vấn đề này.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG